Püski Kiadó

Ugrás a Tartalomhoz »

x

Párthia

Készletinformáció: Készleten

-
+

Normál ár: 3 980 Ft

Special Price 3 184 Ft

*
 
Ez az antológia (szöveggyüjtemény, térképekkel és uralkodási táblázatokkal) ókori és modern dokumentumokat, írásokat tartalmaz egy ókori világbirodalomról: Párthiáról és népéről, a párthusokról. A szkíta eredetű, nyugat-iráni nyelvet felvett párthusok birodalma a Kr.e. 247-től a Kr. utáni 224/226-ig létezett az ókori irán, és néhány környező ország területén.||
||Elôszó
||A Kr.e. III. szá­zad má­so­dik har­ma­dá­ban fel­tű­nik egy „szkí­ta” törzs az óper­zsa bi­ro­da­lom egyik adófizető ke­rü­le­té­nek he­lyén. Az Arsakida di­nasz­tia ve­ze­té­sé­vel – amely egyi­ke volt a hét nagy­csa­lád­nak, vagy nem­zet­ség­nek –, „hon­fog­la­lást” hajt vég­re. Fel­ve­szi a tar­to­mány ne­vét, és új nyel­vet kezd be­szél­ni. Nem­so­ká­ra Párthia, a há­rom meglévő mel­lett (Kí­na, In­dia, Ró­ma), a vi­lág ne­gye­dik nagy­ha­tal­ma.||Az Eufrátesztől a Hindukusig terjedő bi­ro­da­lom te­rü­le­tén sok nép élt, ezek több val­lást gya­ko­rol­nak, sok­fé­le nyel­ven be­szél­nek, többféleképpen te­met­kez­nek. Ró­ma kép­te­len to­vább ter­jesz­ked­ni Ke­let fe­lé; ál­lan­dó har­cot foly­tat Párthiával. A párthusok a sztyep­pei né­pek harc­mű­vé­sze­té­vel har­col­nak, egész éle­tü­ket a lo­von töl­tik, szá­gul­dó lovashadseregeiket fel­sza­ba­dí­tó­ként üd­vöz­lik a si­va­ta­gi ara­bok, a palmüriaiak, a nabateusok és a pa­lesz­ti­nai zsi­dók. Több fővárosuk volt, írá­su­kat csak né­hány év­ti­ze­de is­mer­jük, sa­ját­sá­gos mű­vé­sze­tet fej­lesz­tet­tek ki. Iro­dal­muk szó­be­li ha­gyo­mány­ban, – igricek –, ré­vén ter­jedt. Ural­ko­dó­ik ol­dal­ági ro­ko­nai az ör­mény trón­ra és a va­zal­lus ál­la­mok élé­re ke­rül­tek, had­ve­zé­re­ik fel­tűn­tek a bi­zán­ci had­se­reg­ben.||Ez a bi­ro­da­lom kevéssé is­mert. A Szászánidák ki­tö­röl­ték őket a kró­ni­kák­ból (mint ahogy Firdauszi mond­ja: „Csak ne­ve­i­ket hal­lot­tam, de nem lát­tam őket a kró­ni­kák­ban”). Így a vi­lág csak­nem elfelejtette őket. A tér­ké­pek (né­hány tör­té­ne­ti at­laszt ki­vé­ve), egy­sze­rű­en át­ugor­ják a majdnem ötszáz esztendőt, ami­kor ők vol­tak Irán urai. A mű­vel­tebb em­be­rek csak an­­nyit tud­nak ró­luk, hogy a per­zsa tör­té­ne­lem egy kor­sza­kát kép­vi­sel­ték. A történelemkönyvekből hi­á­nyoz­nak. Mi le­het a ma­gya­rá­za­ta an­nak, hogy már az ókor­tól el­len­szenv kí­sé­ri őket?||Mind­ez ar­ra kész­te­tett min­ket, hogy meg­kí­sé­rel­jük fel­tár­ni ezt az óko­ri vi­lág­bi­ro­dal­mat, amely­nek ku­ta­tá­sa még min­dig egy sor meg­vá­la­szo­lat­lan kér­dést vet fel, ha­bár a mo­dern ré­gé­szet és más tu­do­má­nyok jó­vol­tá­ból egy­re töb­bet tu­dunk ró­luk.||Mi­vel ezt a köny­vet elsősorban ma­gyar ol­va­sók­nak szán­juk, ezért ma­gyar szem­mel vizs­gál­juk meg kul­tú­rá­ju­kat és szo­ká­sa­i­kat.||Az Ol­va­só ezért egy egész sor „ismerős” do­log­gal fog ta­lál­koz­ni. Mi­vel ilyen át­fo­gó an­to­ló­gia – tu­do­má­sunk sze­rint – még so­ha­sem ké­szült, tisz­tá­ban va­gyunk hi­á­nyos­sá­ga­ink­kal és korlátainkkal. Pél­dá­ul az­zal, hogy csak cse­kély szá­mú orosz és kí­nai for­rást tud­tunk meg­sze­rez­ni, és ter­je­del­mi okok­ból több szerzőről le kel­lett mon­da­nunk. Azt vi­szont nyu­god­tan ál­lít­hat­juk, hogy nem­igen for­dult még elő, hogy a párthusok hun pár­hu­za­ma­it is meg­pró­bál­ták vol­na szám­ba ven­ni és ér­zé­kel­tet­ni, hogy mi­lyen óri­á­si te­rü­le­tet fog­lalt el en­nek a két sztyep­pei nép­nek a bi­ro­dal­ma.||Ak­kor len­nénk elé­ge­det­tek, ha si­ke­rül­ne igaz­sá­got szol­gál­tat­ni en­nek az „El­fe­lej­tett bi­ro­da­lom­nak” és a „Ke­let lo­vag­ja­i­nak”. ||
||Elôszó
||A második, bôvített kiadáshoz
||||Könyvem első kiadása óta több mint tíz esztendő telt el. Az utóbbi években a magyar tudomány érdeklődése örvendetes módon a sztyeppei népek múltja felé látszik fordulni. Érezhető jelei vannak ennek a könyvkiadásban és oktatásban egyaránt.||Több „tudományosnak” mondott tabu is megdőlt, a magyarság bűnei helyett pedig hajdani gazdagságát, kiváló tulajdonságait, erényeit, harci vitézségét, őseink keleti kapcsolatait, győztes csatáit is megismerhetik a tanulók és olvasók.||Dicséret illeti mindazokat a sokáig mellőzött kutatókat és szerzőket, akik a magyarság őseinek és a sztyeppei népeknek régészeti, néprajzi, művészeti párhuzamait, etno-kulturális kapcsolatait mindig is hangsúlyozták.Ezekben az években az ókori Irán és ezen belül a párthus kultúra számos színes és világszínvonalú fejezete is ismertebbé vált. Könyvek jelentek meg Zarathustráról és az Avesztáról is, melyekben a magyar olvasó örömmel fedezi föl azt a sok értéket, melyet a kereszténység eszmerendszere hordoz.||Mindez a tudomány, ezen belül a genetika és az archeo-genetika újabb eredményeinek is köszönhető. Ez a könyv is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy őseink rokonait az eurázsiai sztyeppe népeinek körében megtaláljuk.

További információk

Címke Nem
Méret 17x24 cm
Terjedelem 302
ISBN 9789633021408
Szerző Tábori László
Szerzők Tábori László
Kiadó Püski Kiadó

Termék címkék

Használjon szünetet a címkék elválasztásához. Használja az aposztróf jelet (') kifejezésekhez.

  • Gyors kiszállítás  GLS futárszolálattal
  • Hamarosan!!! Bankkártyás fizetés
  • Kérdése ven? Hívjon minket! +36 1 375 7763
  • Online kedvezmények! Vásároljon webshopunkban!

Tallózó
Információk
Elérhetőségeink

Üzletünk címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.

E-mail: info@puskikiado.hu

Telefon: +36 1 375 7763, +36 1 214 3905

Fax: +36 1 214 3905

Hétfő-Péntek 10-18

Szombat 10-13